61-72 Aylık İken Neler Yapabilirim

KAVRAM GELİŞİM

 
 1. Zıt anlamlı kelimeleri söyleyebilirim.
  Uygulama:
  Temiz - pis, sert - yumuşak gibi zıt anlamlı kelimelerden biri söylenir. Karşıt, olan anlamı sorulur. Çocuğa sorulan somut kavramlardan 4 tanesinden 3 tanesini bilip bilmediğine bakılır.
 2. Büyük, küçük kavramlarını tanıyabilirim.
  Uygulama:
  Çocuğa aynı nesnenin bir büyüğü bir de küçüğü gösterilir. Hangisi büyük diye sorulduğunda doğru olanı gösterip gösteremediğine bakılır.
 3. Bir grup resim arasından benzer ve farklı olanları ayırdedebilirim.
  Uygulama: Çocuğun önüne tanıdığı resimlerden oluşan kartlar konur. Her karttan bir çift olmasına dikkat edilir. Birbiriyle aynı olanları bulup ayırması istenir. Ayırıp ayıramadığına bakılır.
 4. Sağımı ve solumu bilirim.
  Uygulama: Sağ elini ve sol elini göster dendiğinde doğru olarak gösterip gösteremediğine bakılır.
 5. Kurşun kalem ve boya kaleminin ne yönden benzer ve ne yönden farklı olduğunu anlatabilirim.
  (Birinin renkli, diğerinin renksiz olduğunu ifade edebiliyor mu? diye bakılır.)
 6. Gece ile gündüzü ayırdedebilirim.
  Uygulama:
  Gece ve gündüzü belirten resimler gösterilir. Gece ve gündüzü ayırdedip edemediğine bakılır. Aydınlık, karanlık gibi açıklayıcı kavramlarda geçerli olarak kabul edilir.
 7. Zıt olan resimleri eşleştirebilirim.
  Uygulama:
  Birbirinin zıt anlamı olan kavramlarla ilgili kartları veya resimlerden (uzun - kısa, şişman - zayıf, büyük - küçük gibi) bir tanesi çocuğa gösterilir.
  5 x 2 = 10 tane resmi, zıtlık anlamlarına göre eşleştirmesi istenir. Zıt eşlerini bulup bulamadığına bakılır.
 8. En az ve en çokun anlamını bilirim.
  Uygulama:
  Çocuğun önüne farklı sayılarda kümelenmiş nesneler konarak önce
  en az olanı sonra en çok olanı göster diye sorulur. Ayırtedip edemediğine bakılır.
 9. Nesneleri büyüklük, genişlik ve uzunluk özelliklerine göre sınıflandırabilirim.
   
  Uygulama: Çocuğun önüne farklı büyüklük, genişlik ve uzunlukta nesneler konarak sırayla her bir kavramla ilgili gruplama yapıp yapamadığına bakılır. Örneğin; çocuğun büyük olanları bir kutuya, geniş olanları başka bir kutuya, uzun olanları da başka kutuya koyması söylendiğinde doğru gruplama yapıp yapamadığı değerlendirilir. Ayırtedemediği kavram varsa not edilir.
 10. Ağırlıkları tahmin edebilirim.
  Uygulama:
  Ağır olan nesnelerle hafif olan nesneleri birbiriyle kıyaslayarak ifade edip edemediğine bakılır. (Örneğin; portakalın cevizden daha ağır olduğunu gösterebilme gibi.)
 11. 8 bloğu büyüklüğüne göre dizebilirim.
  Uygulama:
  Her biri farklı büyüklükteki blok veya başka bir nesne grubunu en büyükten en küçüğe veya en küçükten en büyüğe doğru sıralayıp sıralayamadığına bakılır.
 12. Örnekle aynı dizilişte olan nesne kümelerini taklit edebilirim.
  Uygulama:
  Portakal, elma, muz dizisi şeklinde sıralanmış kümenin devamında, nesneleri tekrar portakaldan başlayarak aynı diziliş sırasına göre dizip dizemediğine bakılır. Muzdan sonra tekrar portakal, elma, muz sırasını takip edebilmelidir. En az iki sıra dizisi oluşturması gereklidir.
 13. Dizgiyi tamamlayan ve eksik olan nesneyi bilebilirim. (Örneğin üçgen, kare, daire, üçgen, kare, ? , üçgen, kare sıralamasında, soru (?) işaretinin yerine ne geleceği sorulur.
  (Daire şeklinin geleceğini bilip bilmediğine bakılır.)
 14. 2 adet üçgen kartla bir dikdörtgen meydana getirebilirim.
  Uygulama:
  Birbiriyle eşit ölçüde hazırlanmış 2 üçgen kartı yan yana getirerek bir dikdörtgen şekli meydana getirip getiremediğine bakılır.
 15. 3 - 5 kartlık bir olay sıralaması anlatan resimleri olay sıralamasına uygun bir
  şekilde sıraya dizebilirim.
  Uygulama: Örneğin karışık bir şekilde önüne verilen şu olay kartlarını, olayın
  oluş sırasına göre dizip dizemediğine bakılır.
  1. kart: Çocuk eline cam bir şişe alır.
  2. kart: Çocuk elindeki şişeyle koşmaya başlar.
  3. kart: Çocuk taşa takılarak yere düşer, şişe kırılır.
  4. kart: Kırılan şişe çocuğun dizini kanatmaya başlar.
  5. kart: Çocuk dizini yara bandıyla sarar.
 16. Bir problem çözme durumu verildiğinde problemi çözmek için gereken davranışı yapabilirim.
  (Örneğin kilidi kapalı bir kutu verildiğinde, açmak için kilidi oynatıp, anahtarı çevirebiliyor
  mu? diye bakılır.)
 17. Tek ve çift olanları ayırtedebilirim.
  Uygulama: Çocuğun önüne tek ve çift olarak 5 - 6 adet çorap verildiğinde çift olanları birbiriyle eşleştirebiliyor mu diye veya bir kağıda dağınık olarak çizilmiş bir elma ve iki elmalı grupları tek veya çift olarak, ayrı ayrı bir kalemle grup içine alabiliyor mu diye bakılır.
 18. Yer bildiren direktifleri algılayabilirim.
  Uygulama:
  Çocuğun eline bir mendil verilir. Sonra sırayla mendili masanın üzerine, masanın altına, masanın önüne, masanın arkasına koyması söylenir. Bu dört yönergeden en az üç tanesini doğru olarak yapıp yapmadığına bakılır.
 19. Nesnelerin işlevlerinin ne olduğunu bilirim.
  Uygulama: Bunun için çocuğa “Kaşık ile ne yapılır? Ayakkabı ile ne yapılır? Kapı ile ne yapılır?” diye sorulur. Gerekirse her soru 3 kez sorulabilir. Çocuğun kaşığın metal, plastik veya tahtadan; ayakkabının lastik, bez veya deriden; kapının tahta, cam veya metalden, yapılıp yapılmadığı gibi sorulara doğru cevap verip veremediğine bakılır. En az 3 sorudan 2 tanesini doğru olarak cevaplandırmalıdır.